Jäätmejaamadesse võetakse tasuta nii olmeprügi kui aiajäätmeid

Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt ainult oma territooriumil (aias), mitte avalikul maal. See on aktidega keelatud ja meie kogukonda häiriv, mistõttu lisaks videovalvele on rakendunud ka naabirvalve. Hooajal saabub sellekohaseid teateid "tõenditega" iga nädal.

Kevadiste aiatööde käigus tekkinud lehepraht, lõigatud oksad ja muud haljastusjäätmed saavad Viimsi elanikud ära viia Pärnamäe jäätmejaama (Pärnamäe tee 36). Ühekordsel viimisel saab tasuta ära anda 0,6 kuupmeetrit haljastusjäätmeid ehk siis 100-liitriseid kotte võetakse korraga tasuta vastu kuus tükki.

Kõik Viimsi valla jäätmejaamad ja nende vastuvõtutingimused leiad siit: lähim Pärnamäe Jäätmejaam. Samuti meile lähedal, Kaldase teel, asub ka Muuga Jäätmejaam.

Lisaks jäätmejaamadele võtavad näiteks ravimeid ja teisi meditsiinijäätmeid tasuta vastu kõik apteegid. Neid ei tohi visata prügikasti. Kõige enam mõjutab see meie kõigi mere- ja joogivett. Ravimite mikroosakesi ei suuda ka veefiltrid puhastad aja nii sattuvad pinnasse, merre ja joogivette soovimatu hulk mürke. Olgu siinkohal öeldud, et apteeki ei ole mõtet viia toidulisandeid ja kosmeetikat, nende koht on ohtlike jäätmete konteineris jäätmejaamas. Samuti saad tasuta jäätmejaama viia kõiki teisi ohtlikke aineid, elektroonikat või korras mööblit. Näiteks patareid saad tagastada ka elektroonika kauplusesse. Tutvu jäätmejaamade võimaluste ja tingimustega siit

Viimsis on prügi liigiti kogumine majapidamisele kohustuslik

Vastavalt 01.01.2023. a kehtima hakanud Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjale on biolagunevate jäätmete mahuti kohustus kõigil kinnistutel. Erandina on lubatud üksikelamutel ja paarismajadel biolagunevate jäätmete liigiti kogumine lahendada enda kinnistul ka nõuetekohase kompostimise teel, sellisel juhul eraldi biolagunevate jäätmete konteinerit vaja soetada ei ole.

Allikas: https://www.viimsivald.ee/teenused/keskkond/jaatmemajandus/biolagunevad-jaatmed

Biolagunevad jäätmed suuna koduaia komposti või biokonteinerisse ja kilekott viska olmejäätmetesse. Kasutada võib ainult biolagunevaid või paberist kotte. Kui vedajal tekib kahtlus, et tegu on olmejäätmetega, ei võeta neid veoringil kaasa.

Kompostitav materjal peaks olema vaba keemilistest ühenditest, mis lagunemisel loodusesse võiksid sattuda. Kompostitavad tooted on täielikult biolagunevad ning omavad vastavat märgist.

Biolagunevatest jäätmetest saab aiaomanik valmistada head komposti. Kompostimise kohta leiad infot veebilehelt. Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus.

Biojäätmed on taaskasutatava materjalina väga hea tooteliik, millest saab teha väga erinevaid asju. Kõige levinum variant on see, et sellest tehakse komposti, mille omakorda saab uuesti suunata ringlusse. Vaata täpsemalt ka videost 

Artikkel põhineb alljärgneval allikal: http://viimsivald.ee/uudised/biolagunevaid-jaatmeid-kogu-eraldi

Pakendeid saab tasuta ära viia või ka ära saata

Tagatisrahata pakendite ja pakendijäätmete kogumispunktide asukohti Viimsi vallas vaata siit
Laiakülas asuvad konteinerid Lilleoru teel.

Kogumispunktis on eraldi konteinerid paberile ja papppakendile (sinise märgistusega konteiner), segapakendile (kollase märgistusega konteiner) ning klaaspakendile (rohelise märgistusega konteiner). Juhul kui klaaspakendeid ei saa eraldi ära anda, siis võib need panna segapakendikonteinerisse. Vaata üleval esitletud selgitavat joonist pakendite utiliseerimisest liigiti. 

Taaskasutusorganisatsioonide vahendusel saate pakendite kogumise kotid ka koju tellida ja nende äravedu on graafikujärgselt tasuta. Loe lähemalt tekkekohal kogumisest siit. Laiaküla osales 2021 pilootprojektis ja üle 30 majapidamise tellis TVO vahendusel kollased kotid omale kodudesse ja need viiakse vastavalt tellitud kottide arvule kord kuus tasuta ära.

Loe lähemalt siit: https://viimsivald.ee/teenused/keskkond/jaatmemajandus/pakendid