Vallaametitega KKK 2019

Korduma kippuvad pöördumised: olmeprügi krundil, koolibuss hilisemaks, ülekäigurajad, Muuga silt, valgustitest, kogu küla õuealaks ja läbikäik Vana-Narva mnt. Siit leiate vastuseid, tegeleme ammendava vastuseta jäänud küsimustega edasi. Aga jätame selle siia vahekokkuvõtteks, mälestuseks :) 
Olmeprügi krundil (89001:010:2666) 

Järelevalve kohtus kinnistu omanikuga kohapeal ja tuvastas, et kinnistul teostatakse endiselt korrastustöid, mille käigus sõelutakse ja sorteeritakse jäätmetega segatud pinnas ära ning seejärel veetakse pinnas kinnistult minema ja jäätmed utiliseeritakse. Järelevalveinspektor ei tuvastanud, et jäätmeid (sh olmeprügi) oleks kinnistule juurde toodud. Kinnistul asuvad jäätmed on välja tulnud üles kaevatud pinnasest. Jäätmejaama või prügimäge kinnistule ei tule.

Koolibuss võiks hiljem Viimsi keskusesse väljuda  

Laiaküla küla piirkonnakool on Randvere kool, ning Käära peatusest väljub buss V6 kell 8:00, mis viib 10 minutiga lapsed Randvere kooli. Sama väljumisega saab kell 8:24ks Viimsi keskusesse. Kahjuks puudub Laiaküla piirkonnas sees täna võimalus bussiliikluse avamiseks. Analüüsime Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liiniplaneerijatega võimalusi tulevikus bussiühenduse viimiseks Laiaküla piirkonna siseteedele ja tehnilisi tingimus busside osas.

Altmetsa teel võiks olla ülekäigurajad, millelt saaks üle kergliiklusteele 

Ülekäiguradade rajamise ettepanek edastatud Maardu linnale, kelle haldusterritooriumil see on.

Maardu linna silt Muuga teel on eksitav 

Info Maardu linnale esitatud ja sildi kõrvaldamine ristmiku rekonstrueerimistööde kavas. Teised lahendused (digitahvlid) märgistuse parandamiseks jätkuvad arutelud. Külasildid käidumeistri poolt paigaldatud.

Katkised või mittetöötavad valgustid. Käära tee valgustus 

Parendusteks: käidumeister saadetud kohale parandama. Käära tee mitte valgustatud osa ei kuulu vallale. Omanik ei ole väljendanud huvi teed üle anda.

Läbikäik Vana-Narva mnt suletud 

Liiklusele suletud Viieaia tee teelõik asub Maardu linna haldusalal ning on eraomandis. Teelõigu avamine on olnud arutlusel Viimsi vallavalitsuse, Maardu linnavalitsuse ja eramaa omaniku vahel kuid tee avamine eeldab mitmed tegevusi ning ei ole sõltuvuses vaid Viimsi vallast. Eraomandis olev teelõik on kaetud freesasfaldi materjaliga, tee kandevõime on puudulik ning seetõttu vajab pidevat materjali pealevedu ja greiderdamist. Täiendavalt on probleeme sademeveega.

Teelõigu osas on kehtiv detailplaneering ning eramaa omanikul on kohustus tee välja ehitada ning seejärel Maardu linnale üle anda. Tee väljaehitamine on ühtlasi eelduseks Maardu LV poolt tee omandamiseks ja seeläbi avalikuks kasutuseks. Maardu LV ja eraomaniku vahelises lepingus ei ole kokkulepitud konkreetset tee ehitamise tähtaega. Eraomanikul ei ole veel kavatsust teed välja ehitada. Olemasolevat ühendusteed Vana-Narva maanteeni hooldab eraomanik ise, vastavalt vajadusele ning täiendavat liikluskoormust (tee avamisega avalikule liiklusele) ei soovi. Perspektiivis on läbimurde rajamine võimalik ja vajalik kuid eeldab tee rajamist (investeeringut) eraomaniku poolt või äärmisel juhul ja erandkorras vastava kulu kandmist kohaliku omavalitsuse poolt (Maardu või Viimsi). Hetkel ei ole reaalne, et lähiajal teelõik rajatakse ja liiklusele avatakse.

Kogu Laiaküla õuealaks

Teede liikluskorralduse kehtestamisel oleme lähtunud teedevõrgu funktsionaalsusest, ümbritsevast keskkonnast ja oludest. Terve piirkonna õuealaks muuta ei ole mõistlik, kuna piirkond ei vasta õueala tunnustele. Õueala on avatud õuedega ala, kust puudub läbiv liiklus, lapsed võivad teel mängida, kasutatud on rahustava liikluse meetmeid jne. Asulas kehtib üldjuhul piirkiirus 50 km/h ning teedel, kus on liiklemisel suurem oht, seda vastava liikluskorraldusega vähendatakse. Laiaküla küla teedel puuduvad kergliiklusteed, mistõttu ongi piirkonnas kehtestatud madalam piirkiirus 30 km/h kogu alal. Sellega on juhtidele antud signaal võimalikest ohtudest, milletõttu tuleb piirkonna teedel kiirust vähendada. Piirkonnas õueala kehtestamisega annaksime kergliiklejatele signaali, et teedel on neil alati eesõigus, kus võib mängida ja ettevaatamatult teele joosta. Piirkonna teed on läbivliiklusega, enamus kinnistuid piiratud aedadega, parkimine omal kinnistul, mistõttu meie hinnangul õueala kehtestamine ei annaks olukorrast autojuhtidele reaalset signaali ega hakkaks seetõttu toimima. 

 

Eelmine
Laiaküla areng Eesti kaardil
Järgmine
Laiaküla esmamainimine 1375 

Lisa kommentaar

Email again: